Allmänna villkor

Se även Integritetspolicy och information om användning av cookies

Senast uppdaterade 2023-11-13

Mellan DelikatessKungen AB, nedan kallat DK och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av DK´s produkter sker genom att Kunden beställer Säljpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av DK´s produkter under en begränsad tid. Sedan tar DK emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljstödet. DK skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa DK´s produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot DK.

Förtjänst/Vinst:
Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris (inklusive eventuella fraktkostnader) och kundens försäljningspris. Aktuella produktpriser,  fraktkostnader, förtjänstnivåer och bonusar presenteras på www.delikatesskungen.se. 

DK´s förpliktelser:
DK säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. DK åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Fource major:
DK ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. DK har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av DK i samband med försäljningen av DK´s produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av DK´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja DK´s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Kontaktperson med flera beställda säljpaket:
I det fall en kontaktperson beställt två säljpaket för två olika grupper med leverans inom en period av 3 veckor, är det inte tillåtet att slå ihop beställningarna till en beställning. DK förbehåller sig då rätten att dela ordern med en fördelning på 50/50.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och DK´s godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot DelikatessKungen.

Betalningsvillkor:
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 14 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Frakt:
För aktuella fraktkostnader, se www.delikatesskungen.se/villkor/fraktavgifter/. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt dras från Gruppens förtjänst.

Förvaring:
Salamin trivs bäst i 10-14 grader (det går även bra i svalare utrymme) och Cheddarosten 4-8 grader. Övriga produkter förvaras i rumstemperatur. Kunden ansvarar för att kylkedjan bibehålls, samt ombeds leverera produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

Retur:
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller inga returer.